LLICÈNCIES D’ACTIVITAT. MEDI AMBIENT

 

· Activitats i Llicències Mediambientals.

· Avaluacions Ambientals.

· Gestions amb Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

· Tramitacions de connexions al sistema de sanejament.

· Mesures de soroll ambiental.

 

PROJECTES I LEGALITZACIONS D'INSTAL·LACIONS:

 

· Domòtica, Inmòtica i Integració de Sistemes.

· Instal·lacions Elèctriques en Baixa i Alta Tensió.

· Instal·lacions Tèrmiques: Ventilació i Climatització.

· Instal·lacions de Fontaneria i A.C.S.

· Instal·lacions receptores de Gas Natural, Propà, Butà, Gasoil, etc.

· Instal·lacions d’Enllumenat.

· Instal·lacions d’Aparells a Pressió.

· Instal·lacions de Telecomunicacions.

· Instal·lacions Frigorífiques.

· Emmagatzematge de productes químics.

· Emmagatzematge de productes petrolífers.

· Instal·lacions d’Aparells Elevadors.

· Direcció executiva d'instal·lacions i/o infraestructures.

 

ENERGIES RENOVABLES I ESTALVI ENERGÈTIC.

 

· Instal·lacions Solars Tèrmiques.

· Instal·lacions Solars Fotovoltaiques.

· Instal·lacions Geotèrmiques.

· Estudis d’Estalvi Energètic i reducció de consums (Gas, Aigua, Llum..).

· Càlcul i disseny d’intercanviadors.

 

PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ.

 

· Magatzems i Naus Industrials.

· Magatzems agrícoles.

· Direcció executiva d’obres.

 

SERVEIS PER A DESPATXOS D’ARQUITECTURA.

 

· Comprovació del compliment del CTE en tots els seus àmbits:

·    DB-SI: Seguretat en cas d’incendi.

·    DB-SU: Seguretat d’utilització.

·    DB-HE: Estalvi d’energia.

·    DB-HS: Salubritat.

·    DB-SE: Seguretat Estructural.

·    DB-SE-A: Acer.

·    DB-SE-AE: Accions en l’edificació.

·    DB-SE-C: Cimientos.

·    DB-SE-F: Fabrica.

·    DB-SE-M: Fusta.

·    DB-HR: Protecció contra el soroll.

· Certificació Energètica: LIDER I CALENER.

· Tramitació de la Certificació amb l’Institut Català de l’Energia.

 

URBANITZACIONS

 

· Instal·lacions :

· Enllumenat públic: Justificació contaminació lumínica, etc.

· Sanejament

· Abastiment Aigua

· Contra Incendis

· Distribució de BT

· Distribució de MT.

· Telecomunicacions.

· Gas.

 

AUTOMÒBILS.

 

· Homologació de vehicles.

· Reformes de vehicles.

· Fitxes tècniques.

 

MAQUINÀRIA.

 

· Disseny de maquinària.

· Marcatge CE.

 

INDÚSTRIA

 

· Assessorament Industrial.

· Implantacions de Sistemes de Qualitat i Mediambientals.

· Gestió Integrada.

· Optimització de Processos.

 

PREVENCIÓ DE RISCOS.

 

· Elaboració de plans d’emergència.

· Direcció executiva de coordinador de seguretat i salut.

· Estudis de seguretat i salut.

· Plans de seguretat i salut. 

 

SERVEIS PROFESSIONALS

ENGITEC INNOVACIÓ SLP

C. Jaume I núm. 27 Baixos

Amposta 43870 (Tarragona)

Informació de contacte:

Telèfon: 977 70 49 95

Fax: 977 70 06 66

Correu: info@engitecsl.com

Despatx i Serveis d’Enginyeria

ENGITEC INNOVACIÓ SLP